نام و نام خانوادگی : خانم شیوا مشیدی

سمت : رئیس شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس

رشته تحصیلی : شیمی

 

نام و نام خانوادگی : قاسم کلیائی

سمت : نائب رئیس شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلیف :  لیسانس

رشته تحصیلی : الهیات

 


 
نام و نام خانوادگی : غلامعلی غفاری

سمت : خزانه دار شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس

رشته تحصیلی :تاریخ

 

 

 


نام و نام خانوادگی : مرتضی لک

سمت : دبیر  شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : حقوق

 

 


 


نام و نام خانوادگی : رمضان نجفی

سمت : سخنگوی شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

رشته تحصیلی :  تربیت بدنی

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0