پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام و نام خانوادگی : سلمان اکبری

سمت : رئیس شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی

 
نام و نام خانوادگی : مهدی علی بخشی

سمت : نائب رئیس شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : حقوق 


نام و نام خانوادگی : بهمن آدرس پور

سمت : خزانه دار شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی :اقتصاد

 
 

نام و نام خانوادگی :قاسم کلیایی

سمت : دبیر شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : الهیات 
 

نام و نام خانوادگی : رمضان نجفی

سمت : عضو شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

رشته تحصیلی : تربیت بدنی
 

 


5.1.0.0
V5.1.0.0