پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام ونام خانوادگی

سید محمد مطلبی 

تاریخ تولد

1363 

تحصیلات

 مهندس عمران

سمت

مسئول حمل و نقل

شماره تماس

 

نام ونام خانوادگی

سمت

 رضا احمدی

متصدی حمل ونقل 

ثبت تغييرات 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0