پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی واحد فناوری اطلاعات
 

نام ونام خانوادگی

 رضا مشهدی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

مسئول فناوری اطلاعات 

شماره تماس

 


5.1.0.0
V5.1.0.0