پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شاخص میزان آلودگی روزانه هوای شهر شازند
دسته بندي اخبار 

شاخص میزان آلودگی ماهیانه هوای شهر شازند
دسته بندي اخبار 

5.1.0.0
V5.1.0.0