مقدمه :

باسلام واحترام به شهروندان محترم شهرشازند وهمچنین سایربازدید کنندگان محترم این سایت باتوجه به اهمیت فراوان فضای سبزشهری که با شرایط صنعتی شدن ووجود آلاینده ها اهمیت آن دوچندان شده است لیکن برآن شدیم به منظورارتقاء وبهبود شرایط وهمچنین ارتباط بهترباهمشهریان گرامی واستفاده ازنقطه نظرات وپیشنهادات گزیده ای ازفعالیتهای این مجموعه رادرمعرض دید عموم قراردهیم .

گزارش کلی :

درسال 77آخرین آمارازفضای سبزموجود حدود 7هکتاربوده که شامل دوواحد گلخانه وپارک سوم خرداد وقسمتی ازپارک ساحل –پارک شهرک ولیعصربوده ودرحال حاضرفضای سبزشهرشازند به حدود 56هکتارباتعداد12پارک درسطح شهرگسترش یافته است .

مشکلات گذشته :

1-بزرگترین مشکل واحد فضای سبزشهرشازند وابسته بودن به آب شرب شهری واستفاد ه سنتی ازآبیاری باتانکربوده که همیشه مانع پیشرفت کمی وکیفی کار فضای سبزشازند گردیده است وهمچنین تهیه گل وگیاه مناسب باشرایط اقلیمی وآب وهوایی منطقه شازند .

2-درسال 87طرح مطالعاتی جداسازی آب فضای سبزازآب شهری توسط شرکت مشاورمشارآب انجام ودرسال 89به مرحله اجرایی درآمده که درپایان سال 92 حدود بیش از90درصد طرح جداسازی به مرحله اجرا درآمده ودوحلقه چاه آب جهت تامین آب راه اندازی شده وساخت یک مخزن بتنی 1000مترمکعبی درسال 92جهت فضای سبزدربرنامه کاری قرارداد.

اقدامات انجام شده دررابطه با سیستم آبیاری:

درسال 91-92درراستای اجرایی نمودن طرح جداسازی اقدام به راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار(بارانی) دربلوارشهدای فرهمند(قسمت چمنکاری )-قسمتی ازپارک سراب عباس آباد-پارک سوم خرداد-پارک فرهنگیان فازیک –پارک شهرک کارخانه – پارک کلاوه –پارک ساحل (لوله کشی شده ودرسال 93راه اندازی می گردد) و کلیه پارکها ی سطح شهردربرنامه کاری می باشد .

آبیاری قطره ای :

1-باغچه های خیابان امام خمینی 2-بلوار شهدای فرهمند3-بلواراستاد مطهری 4-بلوارامام خمینی 5-پارک سراب عباس آباد.

سرانه فضای سبز:

درسال 1377برای هرنفر6/4متر و درسال1392برای هرنفر4/25متر

درسال 1377تعداد پارکها 3 پارک و در سال 92 به 12 پارک افزایش یافته است .

اقدامات انجام شده درخصوص گیاهان فضای سبزشهرشازند:

1-ایجاد تنوع گونه ای واستفاده ازارقام مقاوم به شرایط آب وهوایی .

2-کاشت درختان مثمرازجمله بادام وتوت درپارکها ی سراب وسرآسیاب که درپارک سراب حدود 10هکتارازبهترین گونه های بادام پیوندی ودیرگل با انجام مطالعه وخصوصیات این منطقه وگزینش این گونه صورت گرفته که نتیجه آن بسیارعالی وقابل مشاهده است .

3-گسترش کاشت واحیای درختان بومی منطقه که خطرانقراض آنها وجود دارد ازجمله درخت سنجد.

4-کاشت بوته های گل محمدی بیش از500بوته وسالانه حدود هزاربوته تکثیرودرمنطقه کاشته می شودکه گیاهی معطروبا ارزش دارویی می باشد.

5-پلاک کوبی وشناسنامه دارکردن درختان سطح شهر.

آفات وبیماریهای گیاهان منطقه :

1-   حمله شته به درختان حساس ازجمله اقاقیا ونارون چتری که می بایست درسالهای قبل ازکاشت این درختان پرهیزکرد.

2-  حمله شپشک واوی که به طوروسیع به درختان زبان گنجشک (ون)حمله نموده وباعث خشک شدن آنها می شود.ودرضمن این درخت ازمقاومترین گونه های منطقه بوده ووجود این آفت خطری جدی برای این گونه می باشد.

واحد گلخانه :

1-تولید گیاهان ودرختچه های زینتی وهمچنین گلهای آپارتمانی که علاوه برتامین نیاز گل وگیاه فضای سبزشهرشازند مازاد آن نیزبه فروش می رسد.

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0