پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام ونام خانوادگی

احمد قهرمانی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 کارشناسی

سمت

مسئول فضای سبز 

شماره تماس

38228040-50

نام ونام خانوادگی

سمت

 

 


 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0