نام ونام خانوادگی

احمد قهرمانی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 کارشناسی

سمت

مسئول فضای سبز 

شماره تماس

38228040-50

نام ونام خانوادگی

سمت

 

 


 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0