پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام ونام خانوادگی

عبدالرضا لک

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

مسئول آتش نشانی

شماره تماس

38222525

نام ونام خانوادگی

سمت

 

راننده آتش نشان 

حسن دارابی

 راننده آتش نشان

 مهدی هاشمی

مامور آتش نشان 

 مامور آتش نشان

آتش نشان

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0