نام ونام خانوادگی

رضا احمدی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

سرپرست آتش نشانی

شماره تماس

38222525

نام ونام خانوادگی

سمت

 عبدالرضا لک

راننده آتش نشان 

حسن دارابی

 راننده آتش نشان

 مهدی هاشمی

مامور آتش نشان 

 مامور آتش نشان

آتش نشان

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0