پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام ونام خانوادگی

مرتضی مقصودی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

مسئول آتش نشانی 

شماره تماس

125 

نام ونام خانوادگی

سمت

 مرتضی مقصودی

راننده آتش نشان 

احمد فرجی

 راننده آتش نشان

 رضا رفیعی

مامور آتش نشان 

محمدعلی چگینی

 مامور آتش نشان

عبدالرضا لک راننده آتش نشان

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0