نام ونام خانوادگی

حجت الله  هداوند 

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

مسئول خدمات شهری 

شماره تماس

38228040-50

نام ونام خانوادگی


 

سمت


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0