پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


 
 

نام ونام خانوادگی

 محمد علی باقری

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول عمران

شماره تماس

 

نام ونام خانوادگی

سمت

 میثم معصومی

متصدی امور عمران 

 

متصدی امور عمران 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0