نام ونام خانوادگی

سید محمد مطلبی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 سرپرست  عمران

شماره تماس

38228040-50

نام ونام خانوادگی

سمت

 

رضا طازرانی

کارشناس  عمران 

 
میثم معصومی کارشناس عمران  
 

 

 
   

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0