پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


 

نام ونام خانوادگی

 محمد علی باقری

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول عمران

شماره تماس

38228040-50

نام ونام خانوادگی

سمت

 میثم معصومی

متصدی امور عمران 

متصدی امور عمران 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0