پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


 
 

نام ونام خانوادگی

 محمد علی باقری

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول عمران

شماره تماس

 

نام ونام خانوادگی

سمت

 سید محمد   مطلبی

متصدی امور عمران 

میثم معصومی

متصدی امور عمران 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0