پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
 

نام ونام خانوادگی

رضا  نورایی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول امور فنی وشهرسازی

شماره تماس

 

نام ونام خانوادگی

سمت

حامد شاه محمدی

کارشناس امور فنی

مجید نصرالهی

 کارشناس امور فنی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0