پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
 

نام ونام خانوادگی

حامد  شاه محمدی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول امور فنی وشهرسازی

شماره تماس

 

نام ونام خانوادگی

سمت

سید محمد   مطلبی

کارشناس امور فنی

 

 کارشناس امور فنی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0