نام ونام خانوادگی

حامد  شاه محمدی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول امور فنی وشهرسازی

شماره تماس

 38228040-50

نام ونام خانوادگی

سمت

احسان عسگری

کارشناس امور فنی

شروین صفری

 کارشناس امور فنی


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0