پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام ونام خانوادگی

محمد  مرادی -خانم یهرامی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

بایگانی-دبیرخانه

شماره تماس

38228040-50


نام ونام خانوادگی

 غلامعلی   قاسمی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول  بایگانی

شماره تماس

38228040-50

نام ونام خانوادگی

سمت

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0