پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی واحد دبیرخانه
 
 

نام ونام خانوادگی

محمد  مرادی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

   دبیرخانه

شماره تماس

 


معرفی واحد بایگانی
 
 

نام ونام خانوادگی

 غلامعلی   قاسمی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول  بایگانی

شماره تماس

 

نام ونام خانوادگی

سمت

مهدی  فتحی

متصدی بایگانی 


5.1.0.0
V5.1.0.0