پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام ونام خانوادگی

خانم     بهرامی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

مسئول دبیرخانه

شماره تماس

38228040-50


نام ونام خانوادگی

  محمد  مرادی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

لیسانس

سمت

 مسئول  بایگانی

شماره تماس

38228040-50

نام ونام خانوادگی

سمت

رضا  علی بخشی

متصدی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0