پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی واحد کارپردازی
 
 

نام ونام خانوادگی

 حسن کیهانی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول کارپردازی

شماره تماس

 

نام ونام خانوادگی

سمت

عباس حاجیان

متصدی کارپردازی 


5.1.0.0
V5.1.0.0