نام ونام خانوادگی

  مهدی  فتحی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول انبارواموال

شماره تماس

38228040-50


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0