پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندنام ونام خانوادگی

 حسین  شیری

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول ممیزی ونوسازی

شماره تماس

 38225520


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0