پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام ونام خانوادگی

سعید زمانی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 سرپرست درآمد

شماره تماس

38228040-50

نام ونام خانوادگی

سمت

 سعید  زمانی

متصدی درآمد 

لیلا    بهرامی

متصدی درآمد 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0