پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی امور درآمد
 
 

نام ونام خانوادگی

حسین  شیری 

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول درآمد

شماره تماس

 

نام ونام خانوادگی

سمت

 سعید  زمانی

متصدی درآمد 

سید جواد واحدی

متصدی درآمد 


5.1.0.0
V5.1.0.0