پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی واحد اداری وکارگزینی
 
 

نام ونام خانوادگی

   حسین  دیانی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول اموراداری وکارگزینی

شماره تماس

 


5.1.0.0
V5.1.0.0