نام ونام خانوادگی

   خانم محمدی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول اموراداری وکارگزینی

شماره تماس

38228040-50


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0