پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی امور مالی
 
 

نام ونام خانوادگی

ابوذر  حمیدی پور

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

مسئول امور مالی 

شماره تماس

 

نام ونام خانوادگی

سمت

محمود   غلامی

 

کارشناس مالی 

خانم  محمدی 

 

کارشناس مالی 

 


5.1.0.0
V5.1.0.0