پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

نام ونام خانوادگی

 ابوذر حمیدی پور

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول ذیحسابی

شماره تماس

 38228040


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0