پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

نام ونام خانوادگی

علیرضا امیدی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

مسئول روابط عمومی 

شماره تماس

38228040

نام ونام خانوادگی

سمت

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0