پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی مسئول روابط عمومی
 
 

نام ونام خانوادگی

مهدی  بمانی 

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

مسئول روابط عمومی 

شماره تماس

 38225520

نام ونام خانوادگی

سمت

 مهدی     محمدابراهیمی

 کارشناس روابط عمومی


5.1.0.0
V5.1.0.0