پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام ونام خانوادگی

داود یوسفی

 

سمت

سرپرست حراست 

نام و نام خانوادگی

نادر آقائی

سمت کارشناس حراست
شماره تماس 3822840-50


Unable to load control 'DesktopModules/UserDefinedTable/UserDefinedTable.ascx'!
The file '/DesktopModules/UserDefinedTable/UserDefinedTable.ascx' does not exist.The file '/DesktopModules/UserDefinedTable/UserDefinedTable.ascx' does not exist.
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0