نام ونام خانوادگی

مرتضی ابراهیمی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول دفتر شهردار

شماره تماس

 38228040-50

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0