پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام ونام خانوادگی

مرتضی ابراهیمی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول دفتر شهردار

شماره تماس

 38228040-50

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0