مراحل تفکیک اراضی

1- ارائه در خواست و تحویل مدارک لازم از جمله مدارک مالکیت و کروکی محل و ... به شهرداری

2- بازدید مامور فنی شهرداری از ملک مورد تقاضا

3- تطبیق ملک مورد تقاضا با طرح جامع توسط دفتر فنی شهرداری

4- معرفی مالک به نظام مهندسی جهت نقشه برداری ملک و طراحی و قطعه بندی بر اساس ضوابط طرح

5- اجرای ماده 101 قانون شهرداریها و اصلاحیه آن بابت  واگذاری کلیه معابر و شوارع و 25% سرانه خدمات عمومی

6- تائید نقشه تفکیکی توسط شهرداری و تحویل به مالک

  


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0