مشخصات عمومی
پیاده سازی دوبین های مدار بسته سطح شهر
9
مناقصه
شهرداری شازند
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/12/06
1399/12/13
1399/12/23
1399/12/24
1399/12/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0