مشخصات عمومی
احداث ساختمان کتابخانه
8
مناقصه
شهرداری شازند
مرحله تحويل اسناد
ارائه اسناد کامل ازطریق سامانه ستاد میسر می باشد
قوانین
1399/11/23
1399/11/30
1399/12/10
1399/12/11
1399/12/11
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0