مشخصات عمومی
اجرای کف فرش بتنی پرسی واصلاح وترمیم جداول بلوار وخیابان استاد مطهری
7
مناقصه
شهرداری شازند
مرحله تحويل اسناد
ارائه اسناد کامل ازطریق سامانه ستاد میسر می باشد
قوانین
1399/11/28
1399/12/05
1399/12/16
1399/12/17
1399/12/17
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0