مشخصات عمومی
آگهی مزایده عمومی اماکن پارک سراب عباس آباد
5
مزايده
شهرداری شازند
مرحله تحويل اسناد
شهرداری شازند به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر شازند در نظر دارد نسبت به اجاره کیوسکها ساختمان چایخانه، سفرخانه سنتی، کافی شاپ، محل ترامبولین واقع در محطه پارک سراب عباس آباد به صورت مجتمع و هر باب کیوسک کیوسک های سطح شهر شازند از طریق مزایده کتبی با قیمت پایه کارشناسی به مدت یک سال شمسی اقدام نماید.
قوانین
1399/06/03
1399/06/19
1399/06/20
1399/06/22
1399/06/22
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0