مشخصات عمومی
اجرای آسفالت ریزی معابر وخیابان های سطح شهر
3
یک مرحله ای
شهرداری شازند
مرحله تحويل اسناد

آسفالت معابر براساس تهیه مصالح شامل (تهیه آسفالت بیندر -توپکا -بیس قیرMC حمل مصالح براساس تن/کیلومتر آسفالت ریزی وپخش آسفالت با نیروی انسانی(دستی)ودستگاه فنیشر (ماشینی)

قوانین
1399/06/16
1399/06/24
1399/07/03
1399/07/05
1399/07/07
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0