مشخصات عمومی
پروژه جدول گذاری وترمیم جداول وپل های محله شازندومرکزشهر
1
یک مرحله ای
شهرداری شازند
مرحله تحويل اسناد
فهرست بهاء ابنیه سال 1399 با تعدیل شامل ( تخریب بتن غیر مسلح- برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته وسنگی –برش آسفالت با کاتر کندمان زمین –تهیه وسایل قالب بندی –تهیه واجرای بتن وشن وماسه شسته طبیعی یا شکسته-تهیه ونصب جدول های بتنی پیش ساخته ...) برگزار نماید
قوانین
1399/06/06
1399/06/15
1399/06/23
1399/06/24
1399/06/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0