مشخصات عمومی
جدولگذاری ،ترمیم جداول و پل های محله کلاوه
2
یک مرحله ای
شهرداری شازند
مرحله تحويل اسناد

موضوع: فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای

جدولگذاری ،ترمیم جداول و پل های محله کلاوه

شهرداری شازند با موافقت شورای اسلامی شهر طی بند7 صورتجلسه شماره 20 مورخ 27/5/99 براساس نقشه ومشخصات بر آورد اولیه تهیه شده توسط مهندسین  واحد عمران نسبت به پروژه جدولگذاری وترمیم جداول وپل های محله کلاوه را بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 1399 با تعدیل شامل ( تخریب بتن غیر مسلح- برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته  وسنگی –برش آسفالت با کاتر کندمان زمین –تهیه وسایل قالب بندی –تهیه واجرای بتن وشن وماسه شسته طبیعی یا شکسته-تهیه  ونصب جدول های بتنی پیش ساخته ...) برگزار نماید.

قوانین
1399/06/12
1399/06/19
1399/06/29
1399/06/30
1399/06/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0