رو عنوان : فراخوان عمومی
عنوان : شهرداری شازند در نظر دارد نسبت به احداث مركز معاینه فنی خودرو سبك در محدوده شهر شازند برابر مقررات اقدام نماید
زير عنوان : با توجه به برنامه جامع پنج ساله و ضوابط ایجاد و گسترش مراکز معاینه فنی خودروهای سبک در استان مرکزی و نامه شماره 39143 مورخ 14/08/1397 مدیر کل محترم دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، شهرداری شازند در نظر دارد نسبت به احداث مرکز معاینه فنی خودرو سبک در محدوده شهر شازند برابر مقررات اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط
کد خبر : ۲۹۲۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ 
ساعت : ۱۲:۵۸:۵۸

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

Rounded Rectangle: فراخوان عمومی
 

 

 


با توجه به برنامه جامع پنج ساله و ضوابط ایجاد و گسترش مراکز معاینه فنی خودروهای سبک در استان مرکزی و نامه شماره 39143 مورخ 14/08/1397 مدیر کل محترم دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، شهرداری شازند در نظر دارد نسبت به احداث مرکز معاینه فنی خودرو سبک در محدوده شهر شازند برابر مقررات اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط تامین مرکز معاینه فنی خودرو سبک دعوت به همکاری و سرمایه گذاری می نماید و از کلیه متقاضیان ظرف مدت ده روز دعوت بعمل               می آید جهت احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در خواست کتبی خود را تحویل شهرداری شازند فرمایند.

بدیهی است پس از بررسی مدارک متقاضیان برابر مقررات و آیین نامه مربوطه و براساس نیاز شهرستان در خصوص صدور مجوز تاسیس مرکز معاینه فنی خودروهای سبک اقدام خواهد گردید.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0